Інклюзивне навчання

Лист МОН № 1/9-691 від 13.11.18 року "Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти"

Лист ДОНОдеської обласної адміністрації від 23.10.2018 № 3078/02/52-01-01 "Щодо Порядку організації іклюзивного навчання у закладах осв!ти"

Наказ МОН № 609 від 08.06.2018 року "Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти"

Презентація "Особливості інклюзивної освіти" (міська інструктивно-методична нарада від 14.09.2018 року) 

Розроблення індивідуальних навчальних планів для дітей, які навчаються за індивідуальною та інклюзивною формами навчання, на 2018/2019 н.р.

Для ефективного планування та здійснення освітнього процесу з дітьми, які мають особливі освітні потреби, у 2018/2019 навчальному році потрібно використовувати типову освітню програму спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затверджену наказом МОН України від 12.06.2018 № 627

Навчальні плани, уміщені в наказі МОН України від 12.06.2018 №627, реалізуються в повному обсязі:

у спеціальних закладах загальної середньої освіти,

-  у спеціальних класах закладів загальної середньої освіти. 

Вони беруться за основу  закладами загальної середньої освіти при створенні індивідуального навчального плану для дітей, які навчаються за індивідуальною формою. 

В умовах інклюзивного середовища навчання дітей з особливими освітніми потребами здійснюється відповідно до особливостей, що зазначені в індивідуальний програмі розвитку та з використанням індивідуального навчального плану та індивідуальної навчальної програми кожної дитини з особливими освітніми потребами.

Індивідуальний навчальний план розробляється на основі навчального плану закладу освіти, що є складовою типової освітньої програми: 

  • спеціальних закладів загальної середньої освіти,
  • спеціальних класів закладів загальної середньої освіти

з урахуванням рекомендацій психолого-медико-педагогічної консультації або інклюзивно-ресурсного центру, а також особливостей типової освітньої програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей з особливими освітніми потребами, затвердженої наказом МОН України від 12.06.2018 № 627.

Індивідуальний навчальний план визначає перелік предметів, послідовність їх вивчення, кількість годин, що відводяться на вивчення кожного предмета за роками навчання, а також тижневу кількість годин.

Для проведення корекційно-розвиткових занять (предметів) в індивідуальному навчальному плані учня передбачається від 3 до 8 годин на тиждень (кількість годин визначають психолого-медико-педагогічні консультації або інклюзивно-ресурсні центри).

 

Такі години враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження в індивідуальному навчальному плані для дитини з особливими освітніми потребами.

Нормативні документи:

Про тривалість уроків в інклюзивних класах та функціональні обов’язки асистента вчителя      (лист МОНУ від 05.02.2018 №2.5-281)

           Згідно з пунктом 10 Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого постановою КМУ від 15 серпня 2011р. №872 (далі – Порядок), навчально-виховний процес у класах з інклюзивним навчанням здійснюється відповідно до робочого навчального плану закладу загальної середньої освіти. Для учнів з особливими освітніми потребами може бути складений індивідуальний навчальний план, а розклад уроків складається з урахуванням індивідуальних особливостей їх пізнавальної діяльності.

           Також, відповідно до пункту 12 Порядку, для кожного такого учня складається індивідуальна програма розвитку дитини, яка забезпечує індивідуалізацію навчання, визначає конкретні навчальні стратегії та підходи.

            Тривалість уроків для учнів з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах не відрізняється від тривалості уроку для інших учнів та згідно з частино 5 статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» становить: у перших класах – 35 хвилин, у других-четвертих класах – 40 хвилин, у п’ятих-одинадцятих класах – 45 хвилин.

             20-25 хвилин – це тривалість додаткового індивідуального корекційно-розвиткового заняття (35-40 хвилин – групового) (пункт 11 Положення). Такі заняття визначені індивідуальною програмою розвитку дитини, проводяться вчителями-дефектологами (корекційними педагогами) і психологами закладу загальної середньої освіти та у разі потреби – додатково залученими фахівцями, з якими заклад загальної середньої освіти або відповідний орган управління освітою укладають цивільно-правові договори. Оплата таких занять здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами (постанова КМУ від 14 лютого 2017р. №88).

             Години, визначені в індивідуальній програмі розвитку для проведення корекційно-розвиткових занять, не враховуються під час визначення гранично допустимого тижневого навчального навантаження учнів з особливими освітніми потребами.

            Основною функцією асистента вчителя є співпраця з вчителем класу, що допомагає приділити увагу кожному учню під час освітнього процесу.

            Окрім того, асистент вчителя допомагає учням з особливими освітніми потребами у виконанні навчальних завдань, залучає їх до різних видів навчальної діяльності. Такі фахівці у складі групи педагогічних працівників закладу освіти беруть участь у розробленні та виконанні індивідуальної програми розвитку дитини, адаптують навчальні матеріали з урахуванням індивідуальних особливостей її навчально-пізнавальної діяльності.

             На сьогодні, відповідно до Типових штатних нормативів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом МОН від 06.12.2010 №1205, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 22ю.12.2010р. за №1308/18603, у школах, де запроваджується інклюзивне навчання, може вводитися посада асистента вчителя для роботи з учнями з особливими освітніми потребами із розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти.

             Згідно з абзацом 2 пункту 14 Порядку освітні та соціальні потреби дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в загальноосвітньому навчальному закладі задовольняються соціальними працівниками, батьками або особами, уповноваженими ними.

             Забезпечення супроводу таких дітей можуть виконувати один із батьків або особа, визначена батьками в їхній письмовій заяві. Це співвідноситься із статтею 12 Закону України «Про охорону дитинства», згідно з якою на батьків покладається відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

              Керівники загальноосвітніх навчальних закладів, у яких навчаються діти із складними порушеннями розвитку, у тому числі діти з розладами аутичного спектра, синдромом Дауна, тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату ьощо, зобов’язані забезпечити доступ до навчально-виховного процесу асистента дитини з числа батьків або осіб, які їх замінюють, з урахуванням вимог санітарного законодавства.